closeTerug naar inventaris

Transcriptie

voet, mitsgaders zo van hout als ijzere werk

hegt en sterk gebouwd.

Door een Swaare buij op den 2:e April J: L:

§ 39:

een verstikt bevonden kajer tou„

en nieuw kajer souw van meermelden Pan„

van deselve uit de inventaris afgesz:

„tjalling Linge, gebrooken en door Eenige zee

officieren gevisiteerd en bevonden zijnde, op meer

dan twintig plaatsen zodanig verstikt, dat het

helve met handen van malkanderen gehaald

konde worden, en na de Berigters opgaave,

overoorsaakt door leccagie van reegen off versch

water, hebben wij deselve bij den Jnventaris van

§ 40:

dien kiel moeten laten afschrijven, en vervol„

omalsijdentext weder te verstreeken „gens in de Hoofd Administatie laten over„

„brengen, om tot worsten gekap: zijnde, aan

de Arthillerij en ’t slaven quartier ver„

„strekt te worden.

5 G1: Wij hebben almeede tot het besluijt moeten

treeden om bij de Inventaris van de hier

een versleeten 'topzijl van de

aanweesende Pantjalling de Expeditie te

Pantjalling de Expeditie afgesz:

laten afschrijven, een topzeijl, welke vol„

„gens berigt van Expresse zeekundigen den

Capitain Lieutenant en Lieutenant van

het

een

wet

de aan

Pantja

„ram

verse

emplo

en eer

deselve