closeTerug naar inventaris

Transcriptie

ver

99

dat den Capitain Lieutenant en gesag„

hebber op de Bark Ceram Jan Chris

„toffel Barnet op den 10=ete Maij alhier is

komen te overlijden, weshalven wij het

566:

gesag over gedagten kiel hebben opgedragen.

o

de aanstelling tot gezaghebber van

aan den daar meede alhier overgekomene

dies sons Lieutenant Riesen daar

op en voordragt ovan hem ter bevo„

Jans Lieutenant Hendrik Riesen, En

„dering tot Lieutenant

wij neemen de vrijheid denselven ter ex„

„langing van de effective qualiteit en Jage

van Lieutenant UW Hoog Edelens op het

op het favorabelst voortedragen.

Aan wien wij dan ook door expresse ge„

867

Transport aan denselven aan den

intventaris gedaan

„committeerdens behoorlijk transport heb„

„ben laten doen van het geene bij den Jnven„

„taris van dat vaartuig voortloop.

hebben

568

Als tweede op meermelde Bark„s owij ge„

den dans Pientenan tovan:s schip

glaatst, den op het schip het Loo beschei

het zoo als twee daar op geplaats

„den Sous Leeutenant Johannes en

„drik Sas, wijl den Capitain Hartman

betuigd heeft, denselven wel te kunnen.

missen en er alhier geene aanhanden is,

om daar op geplaatst te konnen worden

Met rolatie tot de uitgeleverde

Laaingen onder welk Caput

§ 69: