closeTerug naar inventaris

Transcriptie

100

publicque,

in zee is gestort, dog de 5: andere Per, ven„

en vijf voor ’t gelgende verkogt 74.

„dutie verkogt zijnde, hebben nog gerendeert

Rd: 46: en dus op derselver inkoops bedragen

ƒ 90: 7:—: geprofiteerd is ƒ—:14: 8: dan wel

¾: p:rC:to

§ 75

Ter onser Resolutie van den 2:e en 12:=d

van de aangebragte Rijst zijn

514. lb: bedorven.

Maart zal uw Hoog Edelens nog voor„

„kamen, dat uit de Lading van ’t L0o, in

de Hoofd Administratie zijn ontfangen

352

=Lasten matte rijst in 122: Stroo

43300:

5 76:

zaken, die wij in zelver voegen als met

het Bier, ten overstaan van den Capitain

even als 't bier door een Justitiee

le Commisse geexamineerd en

daar na in zee Geworpen.

door eene Jnstieele Commissie hebben laa„

„ten examineeren, zijnde daar van 4„

zakken weegende 514: lb: volkomen bedor„

nage tot kannen bier

„ven bevanden en door hen in zee gewar„

§ 77:

„pen, doch 118 zakken, enkeld van ’t

„nat geworden

dag 118. Lakken voor ’t geldende

verkogt.

zee water„ die ter onser ordre Per gn

blicque vendutie verkogt weesende,

hebben gerendeert Rd: 117: 36: off ƒ 233:3: en

8

met een winste van p„r C=t ruijmmits dien op ’t inkoops kostende is gepro„

„fiteerd 32: p:r C:to ruijm.

578.

De bevindingen der alhier wijtgeleeverde Lao„

de inden text gem: bevindings den Padin„

en zijn ter Resol: g’insereert.

„dingen van ’t schip het Loo„ de Bark

Ceram en de Pantjalling Linge, ter onser

Resolutie