closeTerug naar inventaris

Transcriptie

ie

an

7 Rendement daar van en de

winst daar op genoteerd.

§ 106:

herhaaling van de verkogte beduuren

rijst en Bier

§ 107:

107

in dit Jaar per 't zoo ontfangene Por„

„der zuijker boven de van hier gedaa

„men Eijsch tot 13285¾ lb: of 106 3/125: P„r

„cols, veel te groot en ex ook geen voor

„uijtzigt was, om die quantiteid op ee„

„ne andere wijze, sonder nadeel der Maat„

„schappij van de hand te kunnen zet„

„ten, ter sessie van den 2: Maart tot

het besluit moeten treeden, deselve

per Publicque vendutie te laaten ver

„koopen; op dewelke, blijkens eene ter

resolutie van den 27:de daar aan g' inse„

„reert Rendement, nog geprofiteerd is

ƒ508: 12:—: of 51:½: p=r C=t boven het in

„koops bedragen van ƒ 989: 5: 8:—:

der.

Behalven het hier vooren onder

het Articul van uitgeleeverde Ladin

„verkoop

gen reeds genoteerde, van 118:-: Lakken

bedorven dog eenigzints verkoopbaa„

„re Rijst tot Rd: 117: 36:—: met een

advans van 3½: p:r C:t ruim mitsgad:s

3: oraeten flauw van Smaak bevonden

Bier tot Rd: 46:—:—: waar op geprofiteerd

is slegts ƒ —: 14: 8:- of —:¾. p:r C:t hebben wij

ook blijkens het ter Resolutie van den

23. febr:

8