closeTerug naar inventaris

Transcriptie

24:

nud

gla

108

Hier meede den in en verkoop ver„

„toond hebbende, gaan wij over tot het

Chapiter van

Producten en owel met ro„

§ 111:

„latie tot de Nagul boomen, zullen wij

de Halfwassene onagul boomen

in ’t vervolg schuldpligtig nakomen de

zullen mna de order

de vrugtdragende gereekent worden

begeerte uwer Hoog Edelens, om de halfwas„

„sene Boomen, onder de vrugtdragende te ree

met remarque daar omtrent „kenen; ofschoon dit zeer deficiel is, wijl

zodanige halfwassene Ja zelfs kleijne Boo„

„men, bij een Extract ordinaire groot ge„

„was dog ook andersints vrugt geeven

Was het Uw Hoog Edelens aangenaam

ƒ 112:

uit de door ons gedaane aantooning

van het Presento getal Nagul Boo

„men; te zien, dat in het van 3745: Datijs,

minder ovrugtdragende, mitsgaders half„

wassene en Jonge Boomen bevonden zijn,

men is steeds werksaam int

dan de bepaling steld, wij betuigen Uw

uijdenken ter vermindering der Nagn

Boomens en gewoosen

Hoog Edelens dat wij omtrent de vermin„

„dering dier boomen en gewassen steeds be„

„dagt zijn; ten welken einde den Gouver

„neur in A:o p:o reeds een apparte Com

„issie