closeTerug naar inventaris

Transcriptie

missie gedecerneert heeft, en waar van

den uitslag Uw Hoog Edelens eerbiedig on

„der het oog zal gebragt warden, zo dra

de berigten zullen ingekomen zijn.

Nopens het aangeschreevene middel

§ 113:

bij zeer gevenereerde Missive der Heeren Mee„

de inlanders zijn omgevolge de or„

„der geammeert tot het Cultivee

„ken van Coffij tot hun beter bestaan„

sters in dato 20:' December 1787: ten eijn

„de den Jnlander zo veel mogelijk te ani

meeren, buijten de Nagul Cultuuren,

ook een ander middel tot zijn bestaan

bij der hand te neemen, namentlijk.

het invoeren der Coffij Cultuure alhier,

bedeelen wij eerbiedigt, dat daar toe eer„

§ 114:

„lang een proef zal werden genoomen

er zal eerlang een proof daar

van genomen worden.

als zijnde de Jnlanders door den Eersten

teekenaar in eene gehoudene Conferentie

op den 25: Maart P= L:o reeds op het sterkst

gearimeert tot dies aanplanting, ofschoon

tot ons leedweesen, de ons per de Bark

dog niet van de gesondene

monsters als buijten de bol„

„sters zijnde

Ciram toegesondene twee apparte monsters,

van deugdzaame Jaccatrase en Cheribon„

„se Coffij Boomen van 50: lb: ieder, onder

de Regenten van dit Casteel niet ver„

„deelt hebben kunnen worden, alzo desel

„ve buijten de bolsters en dus tot het pa„

„ten niet bequaam zijn.

Ddam

verso

hunne

de Reg„

toiren d

toe geso.

men

ven

n nag

’t Loo„

te mun

gebruijk