closeTerug naar inventaris

Transcriptie

k

111

zijnde Negorijen Zo wel, als de Huijsen Bos„

de Negorijen enzo zijn naden in

„stuur der wagulen gevisiteird.

„schen en Thuijnen aan dit Hoofd Casteel

behoorlijk gevisiteert, dog in geene deselve

is eenige specerij overborgen bevonden.

Conform de ontfangene apparte ordre uwer

5 124:

de Tatanamangs of Particuliere

Hoog Edelens verrat bij Hoogst derselver

aanplanting der nagul Boome

tot elusie der bepaalde quanti„

hent bij Placcaat overloden.

marginale dispositie, op de Nagelatene

Memorie van den Edelen Heer Adriaan

De Bock, hebben wij door affixie

van Placcaten Een ieder op ’t Sterkste

verbooden, de Tatanamangs of Parti„

culiere aanplantingen van Nagul Boo„

„men, boven die in de respective Datijs

gevonden worden, op een Clandistine wijse,

en tot elssie der bepaalde Quantitijt in

ppeene als inden tegt en ten

de Datijs verder te Cultiveeren en

wiens profijte.

zulks op peene van 25: Rd:s de helf ten

favenre der beide kerken alhier, en de

weder helfte ten profijte van die de

ontdekking en Aanwijsing derselve, zal

gedaan hebben.

Op eene door den Gouverneur gegeevene

§ 125

Rapport den Expresse gecommit

„teerdens die de Noote boomen heb„

„ben opgenimen en infestie van 't getal Jnstructie aan de Jnlandse Nagul schrij„

ver

le