closeTerug naar inventaris

Transcriptie

En owij hebben de Opperhoofden der Bui„

§ 127:

de Hoofden der subalterne Comp„

„toiren van die onder geurgeert.

„ten Comtoiren en Posthouders, alwaar

te vinden zyn

Jatij plantagien, voortaan attentie te

Gebruiken in de verkiesing der gron„

„den bij aanplanting.

Nogtans kunnen wij niet afzijne

§ 128:

Aanhaling van de Jatij Boomen te Bou

de delilen es den engpeuihemen de aanmerkingen van den Gouverneur

iro en Saparoua bij de genomene inspet

bij het ter onser Resolutie ovan den 9:e

Februarij J: L: G:insereert Hongij ver

Hoog omtrent de Jalij Boamen toe Bon„

„ro. en Saparana, alwaar zijn Ed: de„

„selve nauwkeurig opgenomen en be„

„zigtigd, mitsgaders de gesteldheid zo

wel van de klipagtige aarde, als van

de wilde takken geexamineert heeft

en waar aan wij ons gaarne referee„

§: 129:

„ren willen, Ud Hoog Edelens Zo

Infertie van de periode in des Heer

succent omogelijk onder ’t oog te brengen.

Gouverneur dagregister te vinden.

Dat, in weerwil van de moeite en kos„

„ten bereets soo veele Jaaren herwaards

van

„zijn besteed ter Cultiveering, dit hout„

3 hetselve