closeTerug naar inventaris

Transcriptie

toe

15

en van H: HE: Ed:s ter opgave honement derwaards te zenden, met last, on„

veel en uijtgevoerd kokde worden

„se Consideratien die aangaande aan uw

Hoog Edelens te supediteeren en op te geeven

hoe oveel van dat Meel Ijaars regulier

van hier ma Banda zoude kunnen wor„

„den uitgevoerd, enst: neemen owij de ovrij„

„heid in eerbied te rescribeeren;

Datwijl deese Provintie niet voorsien is

3135

e kennen gave van ons eigen onver

van zo veel Lagoe Boomen, om zich zelfs

mogen.

buijten Ceram, Lochoe en Bouro te ernee„

„ren, zoude het zeer beswaarlijk zijn, daar mee„

„de het Bandas Gouvernement, van hier

to adsisteeren; vrij facielder en min kosti

11

„baarder zoude, onses eragtens, die plaats bij„

aankoning van faciel en men Agtbao

„gesprangen en voorsien kamen worden, door

der middel.

den Cerammer van de boven Cust, waartoe

den Eersten Teekenaar gemelde Natie onophou„

„delijk zal aanstelten; zich vleijende dat wan„

„meer in Banda de vereijschte middelen werk„

„stellig werden gemaakt, om de nnoodige sagoe

te bekoomen, hier daar wel eenige overmin

„dering en de Rijst Eijsschen zande kunnen

„wallen.

§: 136:

dan daar de Ministers aldaar, beeter aver

refert aan H: H: Ed: om te Calculte,

dit poinct zoude konnen oordeelen en daar

ren hoe veel Zagoe Banda Jaar„

„lijks verconsumeert.

men hier ook niet weet, hoe groot de quanti„

„tijd Zagoe is, die Jaarlijks in Banda overcan„

sumeert:/.

ie

7