closeTerug naar inventaris

Transcriptie

117.

't bedragen ovan dien tot Rd: 30: Am„

„bons of Rd: 60: Cerams, ovan de fami

„lie van dien geroofden in te vorderen

ten einde aan voorschreeven Oranghaay„

en ons aan te reekenen„ uit sComp: Cas„

„sa bmten derselver laste gerestitueert te

worden.

§ 145:

zijnde gemelden Jnlander Pattij dus lan„

gem: int geloste is intusschen in ten

en

„tier geplaats met de nodige rand„

soen

„ge ook in het quartier geplaatst gewor„

„den, om voor de kost en kleeding aan„

'sComp: werken te arbijden, ter voorkoo„

„ming van kosten, tot zijne inlospennin

„gen zullen voldoen weesen, ander toevoe

„ging van 2: lb: Rijst en 2: stver 's daags, even

als de aan de gemeene werken arbeijdende

Jnlanders genieten en om dat geld: almeede

te doen strekken, inmindering van de los„

penningen welke voor hem door dikgemel„

„den kana kana, voor uijt verschooten

zijn.

met relatie tot de

3 Tela Zaaken, zijn wij gehon„

„den Uw Hoog Edelens eerbiedig onder toog

reedenen waarom men in A:o p:o rE:

10000 van den Chinees Lim kilo sor„

brengen, dat het faveur twelken in A:o p:o

„te

der agio in Cassa heeft ontfangen

door ons aan den Samarangse Chinees Lim

kiko ter acceptatie van denselven van 10'000

Rd:s zonder korting ovan de gewoone 4: p:r C:

agio

te