closeTerug naar inventaris

Transcriptie

118

handelaaren niet owernig moeite verschapfen,

om Contant Geld voor hunne aangebragte

wharen te erlangen, heeft ons bedacht doen

het interdict teegens den uijtvoer van duij„

„ten op„ heft:

zijn, om het interdict van den 4: Julij A:o 1787:

tegens den nitvoer van Duiten op den 21: Ap„

„ril J: L: weeder in te trekken en daar van

de gemeente bij affixie van Billetten, ter

hunner onarigt kennis geeven

onder het Articul, van

§ 151:

Fortificatien en Gebouwen

als daar toe veel relatie hebbende, achten

wij het geschikst uw Hoog Edelens te be„

door het overlijden van den opezigtender

werken van Guericke

„deelen, dat den Capitain militair en opzien

„der der werken Gabriël Nicolaas van

Geuricke op den 18: December A:o p:o overlee„

„den zijnde, de noodzakelijkheid gevordert

heeft, dat de daar door vacant geraakte

dienst van opziender der werken; zonder uijt„

„stel vervult wierde op dat den voortgang

met de onderhanden zijnde werken niet

gestremd wierde.

§ 152: Ten welken einde wij ter onser sessie van

den 19.en daar aan van de twee door den

inmer

is den melsterknegt der huijstin

lieden Raba„ zodanig p:l aangesd Gouverneur voorgedragene persoonen, de pre„

„ferentie gegeeven hebben, aan den Meesterknegt

der Huijstimmerlieder Johan George Rabe,

baren

te

2

x