closeTerug naar inventaris

Transcriptie

boven den Arthillerij Lieutenant Thomas

Magnus Strik, wijl deesen schoon in de

vesting bouwkunde het meest ervaren, zijn

verlossing maar Batavia reeds van UW:

Hoog Edelens oversagt had, daar den ande„

„ren genoegsame kennis bezet om na zijne

betuiging, de gemaakte plans van den

overleedene van Guericke te konnen vol„

voeren, en dus tot het besluit getreeden zijn,

voormelden Jan George Rabe op de g’eerde

adprobatie uwer Hoog Edelens aan te stel„

„len tot provisioneel opziender der wer

§153.

ook tot brandspuitmeester wand„ ken Brandspuitmeester van de stad en

„meeter met den rang van vaandrig

om reeden als in den text

Landmeeter, met den rang ovan ovuendrig

en dat wel om hem in staat te stellen ’t

Commando over de andere Meestercknegts Jan„

„der oveele moeijelijkheeden te kunnen voeren

§ 154:

Aan wien wij ook de door de Erfgenaa„

en aan hem overgegeeven de Plans kan„

„ten afteekeningen profilen en andere

„me van Gemelde van Juericke, aan

papseren tot de Certificatie twerken /

ontfangen rede srappert.

twee der vaceerende Justitieele Leeden

overgegeevene en in zijn boedel bevondene

Planskaarten, afteekeningen, Profilen

en meer andere Papieren, tot de fortifica„

„tie werken relatie hebbende, hebben laten

afgeeven, waar van het Rapport g’inse„

„reert is ter Resolutie van den 0:e febr:

L: L:

§ 155: De Administratie ovan den metsel dienst,

tot