closeTerug naar inventaris

Transcriptie

119

de Administratieovan den matse tot dus verre onder den overleeden van

dienst aan den meesterknegt

A: d: gaan

Guericke gestaan hebbende, is daar en tegen

opgedragen aan den Moester knegt dier gesellen

Ingels De Jaan, waar vvoor hij zo wel

sce zoo wel als Rabe behoorlijk

borgen gesteld heeft

als bovengemelde Raabe, ook behoorlijke

Borgen gesteld heeft, tot Rd: 1000: ieder ten

behoeve van de Comp:

§ 157: Uw Hoog Edelens behaagd hebende ons

de Heeren Majares in de zemargue

van de mitteloos verspilde ongel„

te gelasten om promptelijk te observeeren

„den aan de fortificatien zal geobedi„

reert oworden.

de Jongste ordere der Heeren Meesters, vere„

„vat bij Hoogst Derselver veel gevenereerde

Missive van den 20:een December 1787: neevens

de daar bij onder §52: en eenige volgende ge„

„noteerde gegronde remarques en beveelen van

Hun Wel Edele Hoog Agtbaare, over het

hoog beloop der genoegsaam mtteloos

verspilde ongelden aan de Fortificatiën ten

deesen Gouvernement zullen wij schuldplig„

„tiglijk obedieeren.

Ingevolge van dien hebben owij opgemelden

§ 158:

en den p=l opzigter der werken gelast

opziender der werken Raabe onder afga„

geen nieuw onderhanden te nemen

p:r

enz: maar met de voltojing

der gebouwen voort te vaaren

„ve van Extract zo ot de beveelen der Hee„

„ren Meesters, als van uw Hoog Edelens,

geinterdiceert, eenige nieuwe werken on„

„derhanden te neemen, of met de reeds

aangevangene ovoort te wvaaren en wel

insonderheid, met den verderen aanleg

van

t„

6

10„

n