closeTerug naar inventaris

Transcriptie

2

ook

„med

om

en

oten

pas

ant

van de sluijsen en bedekten weg; maar hem

daar en teegen gelast, om alle de onderhan„

„den zijnde gebouwen ten spoedigsten te vol„

„toijen en te zorgen, dat de exteerende fortifica„

„tie werken, sindelijk onderhouden worden.

Wij bevrijmoedigen ons UW Hoog Edelens

ƒ 159:

verseekering dat men steats met

eerbiedig te overseekeren, dat wij tot dus

alle gepaste suinigheid en over„

„ligte werk gaat met bouwen

verre met relatie tot den opbouw ovan woo„

„ningen, Packhuijsen en s: Steeds met een

gepast overleg en suinigheid te werk hebben

§ 160.

en om een einde daar ovan te

maaken heeft men 16. Jnlands gegaan, terwijl den Gouverneur zelfs, met

timmerlieden ingehuurt,

anders wenscht, dan eens een einde, aan

al dat Timmeren en bouwen te zien; ter

bereiking van welk oogmerk, men ook

op den 11=ste October A:o p:o op de propositie

van wijlen den Geweesen opziender der wer„

„ken van Juericke 16: Jnlandse Timmer

„lieden ingehuurt heeft.

Vermits door vooren gemelde zeer Geres„

§ 161:

egter,

de propositie van den Heer gouver„

neur ter overminderie ovan ste

„pecteerde beveelen, veel omslag gemena„

uijtgave geamplecteerd.

„geert word en ons door den eerste teeke„

„naar voorgedragen wierd eene overmin„

„dering van fortificatie volken welke

bestaan hebben in een getal van 200:

koppen en afdanking der in huur Genomen

16: Timmerlieden, zo hebben wij dit als

een gepast middel aangemerkt om de

Compagnie

7

tent

„ged.

te r

verr

inges

„datie

me

aans

jefo