closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1

2

62

eenige naamwardige kosten van de Comp:

gerigeert zoude konnen worden. neevens ee„

ne Calculative bereekening der daar toe

ook eene Calculative bereeke

„ning van de overeijschte Mate

vereijscht wordende Materialen, die den

„rialen door de Regenten op te bren„

„gen.

Resident en Regenten aldaar aangerecom„

„mandeert zijn, in gereedheid te brengen.

§ 164: Telijk wij ons ook bevrijmoedigen ter gun

tige adprobatie van Uw Hoog Edelens

ordre door den Heer gouverneur

te Bouro gesteld tot het bouwen

„voor te dragen, de door den Gouverneur

van een oveinig voor den Re

„sident binnen ’t fortres.

bij Desselfs Jongste aanweesen te Bonro

gestelde ordre, tot het aanbouwen ovan

een wooning voor den Resident binnen

het fortres Defensie, aldaar, en eenige

mindere Gebouwen, welke ingevolge het

ter Resolutie van den 9: febrree=

der genoteerd

beschreevene bij zijn Ed: Hongij vertoog

dat ter Resolutie van den 9:de Februarij

g: E:r g’'insereert is allernoodzakelijkst en

ten spoedigsten dienen vervaardigt en

verbeeterd te worden, met een Nieuw

§ 165:

kruijt Magnazijn, ona een daar toe

gelijk, ook een Nieuwe kruijt

Magua zijn na ’t planke street

voor gemelden Strick ontworpen Plan„

dat H: H: Ed:s werd aangebodek

welke wij de eere hebben UW Hoog

Edelens almeede ter speculatie onder

de Bijlaagen aan te bieden.

§ 166: Den 21:e April J:o L: gaf ons den hier

voorengemelde p:l opsiender der werken

Raabe:

18

900

per

1