closeTerug naar inventaris

Transcriptie

ook

ini

„ae

„gen

Ee

va

R

geoorens reeds afgeschreevene 240 8: lb: Rijst

die op Paricque door het uitwijken en door„

zakken van het planken beschot van het Rijst

„hok waar in de Nagulen teevens geborgen)

worden, zijn bedorven geraakt te meer wijl in dee„

om de wille geen pligt oversuijn

„sen geen opsettelijk plicht versnim heeft plaats

plaats heeft gehad

gehad.

Daar UW: Hoog Edelens begeert hebben dat

§ 177:

de in A:o 787: van Haroeko en Bouro her„

Dee door HE: H: Ed:s begeerde voldoenin

of verantwoord van de te Harol

„ko en Bouvo bedooren geraakte„ waards Gesondene en door ons den 23: febr: an„

buspoeder de Residenten geincrm„

„no passato afgeschreeven 500: en 150: Ponden

„beert

kruit die bedorven en door de vogtigheid ge„

„heel tot een klomp: versmolten was, na de

ordre zullen moeten worden vergoed, ten

waare voldoende kan worden aangetoond,

dat dit bederf ongeacht alle aangewende zor„

„gen niet heeft kunnen voorgekomen wor„

„den dus aan geen plicht versuim toe te schrij„

§ 178:

„ven hebben wij het Geweesen Hoofd van Ha

„roeko den Presenten Fiscaal Johannes

die als in den terthunfantwoord

Hoogerwaard en den Resident van Bou„

hebben en dus met responcabal

kunnen worden g’oorde letk

„ro Elias Mazel, gelast zich dien aangaan„

„de satisfactoir te moeten overandwoorden,

die dan ook op den 21: April L: L: daar aan

schriftelijk voldaan hebbende; daar uijt is kon„

„nen te blijken dat dit kruijt reeds onbequaam

is geweest bij den overneem dier Comptoiren,

en

kort den

Reside

idem

Hooger

voord.

provis

prob

aanbo