closeTerug naar inventaris

Transcriptie

„t

124.

en derhalven geene van beide daar voor

respansabel geacht kan worden.

Dat voor het te Bouro bedorvene Bus„

§ 179:

kort detaet van die van Souros

Resident en wat daar bij in

„kruit tot 150: lb: door Gem: Resident Mae„

„zel ook zodanige aanneemelijk reedenen

bij gebragt zijn die geene vrijheid overlaaten,

om de weduwe van den overleeden Resident

Jan Bruijns de vergoeding daar van

op te leggen, te minder zij een arme en be„

„hoeftige vrouw is.

Terwijl het presente Hoofd van Saparong

§ 180

idem van Karoekor Hoofdein

Blandeel, van wien de 500: lb: door het

Hoogerwaard en Blondeel

geweesen Haroekos Hoofd Hogerwaard

overgenamen zijn, bij eene almeede ingeko„

d„o

betuij„

„mene verandwoording „alle mensch moge„

„lijke zorge gedragen te hebben, om zijn kruijt

voor bederf te bewaaren, door het ter bekwaa„

„mer tijd te laaten keeren en droogen, zon„

der nogtans dies bederf: te hebben kunnen

voorkomen

§ 181 Weshalven wij nopens deese odiense omaterie

thans niet anders doen kunnen, dan uw

voordragt aan U: H: Ed: over de

provisioneeld afschrijving te

p„ Hoog Edelens ter Justificatie deeser zaak en

„probeeren.

aanbod van voorm: santwoordin

tot Hoogst derselver geEerde speculatie onder

de