closeTerug naar inventaris

Transcriptie

129.

„raakt zijn, terwijl wij derselven in onse ver„

„gadering ernstig gereproceerd, mitsgaders

gerecommandeert hebben, om in ’t toekoo„

„mende attentie te zijn;

Jntrisschen hebben wij mits het overlijden,

§ 203:

Den provisioneel Commandai

van den Capitain Militair van Guericke,

oftrawskij 't opzigt over de wa„

„penkamer opgedragen.

het opzigt over de wapenkamer weeder opge„

„drager aan den Presenten Provisioneel Com

„mandant Ostrouwskij.

§ 204: Terwijl, wij de ordre voormelden van

Alle administratien onder Grericke Geweest zijnde diverse Admi„

van Guericke gestaan opgeno„

„men wel bevonden en overgegeven nistratie, ook door Gecommitteerdens heb„

„ben laaten opneemen en aan de nieuw aan„

„gestelde Administrateurs overgeeven; zijn„

„da de daar van ingekomene Rapporten tee

gens de Restanten der Negotie Baeken

geconfronteerd en wel bevonden.

UW: Hoog Edelens gerespecteende op„

§ 205:

voor de administratien worden

dre nopens het stellen van Borgen,

borgen gesteld of de Gagien der Ju

„ministrateurs ingehouden„

of het laaten staan van agien is en

word. in deese Provintie altoos Stipt ge„

„observeert, gelijk zulks aanwijsen onse

successive Gevallene dispositien van

den 11:ste October en 29:s December A:o p: jetem

21: