closeTerug naar inventaris

Transcriptie

„sitie van UW Edelens op de door de Hee„

„ren Meesters gesondene memorie van remar„

„ques, op de Boeken van de Equipaga werff

gnsz: om g’observeert te worden, in zo verre

die eenige betrekking hebben op deese Provin

nies

„tig:/ met Last, deselve schoon spiciaal aange„

„haald en benoemd, al aanstonds te moe„

„ten betragten

Op onse begeerde informatie, heeft den se„

§ 218:

Beswaarnisse van den Negotie

Boekhouder om de gerequireerde

stilb boeken voor Amsterdag unde missaert als Negotie Boekhou„

te vervaardigen en aftesenden

„der ons bij een schriftelijke berigt te ken„

„me gegeeven buiten staat te weesen met

het Presente getal Pennisten voor de ka„

„mer Amsterdam te vaardigen, de af„

schriften van alle de Negotie Boeken,

dewelke Jaarlijks van hier na Batavia

versonden worden, dewijl daar toe vereijscht

wierden boven het bepaalde getal, nog drie

„Pennisten, vlugge schrijvers, mitsgd:s de

Boekjes van de subalterne Comtoiren door

de reespective oofden zelfs in Gereedheid ge„

„bragt en dat daar toe ook een Extra or„

„dinaire verstrekking van schrijf en boe„

overeischt

ko binders behoeftens wierde, breeden

het dientwegen ingekomen Be„

„rigt, gaat onder de Bylagen in

bij dat berigt gespecificeert, dat wij de

originalie.

eere.

6.

10

en

den

gereg

van de

dit Cor

aan de

ko