closeTerug naar inventaris

Transcriptie

132

eere UW Hoog Edelens in originali ter

geeerde dispositie aan te bieden.

§ 219:

Aan de Negotie bediendens hebben wij al„

poerequureer de Covrig, berellenin

van de ovoordeele en meede Copias laaten afgeeven, zo wel van

dit Comptoir de Negotie Boediender

van beroolen.

het Extract mit de Nrotulen van den 22=en

Augustus 788: als een Extract uijt de mis„

firg der Heeren Meesters gelastende de ir

„enlarre versending, bij ontfangst van een

Copia van het daar bij vermelde model

der bereekeningen van de voordeelen en

Lasten van ieder Comptoir, om zulks al„

„hier te observeeren.

§ 220: Dog wij mogen niet afzijn, met retatie

de ordre om den staat vand

tot UW Hoog Edelens zeer Gerespecteerde

Comtoir te examineeren enz

en te vertoonen wat overan

ordre om met alle nauwkeurigheid den

„dering daar in gemaakt

staat van dit Comptoir te examineeren,

zo meede om de memarie van menage

te revideeren en op te geeven, owelke

veranderingen daar in zoude dienen ge„

„maakte te worden, Hoogst deselve met

§ 221: alle eerbied onder het oog te brengen, dat

na

kan eerst in 't jaar nahet dit een zaak is, die alhier niet wel

sluijten der Boeken nagegaan

worden

eerder zal kunnen geschieden, dan ona

de tweede of laaste besending, door dien 3

de