closeTerug naar inventaris

Transcriptie

de Negotie Boeken met Ult:o Augustus

geslooten werderde, en de besending ordinair

den 20:ee a 25: September volgende, men alle

handen aan het werk sient te stellen, tot

het vervaardigen en klaar maaken der

voormelden Papieren voor de Hoofdplaats,

terwijl de Boeken zelve niet eerder dan

het Jaar daar aan Per het schip afgeson„

„den worden.

Jn hoope dan dat deese remarque bij uw Hoog

§ 222:

hebben

besluit op ’t aspecte der te hen

„Edelens ten besten zal geduijd worden, wij be„

„dene Besoigne in de overmin

„dering der Lastreekening van

dit Gouvernement.

„slooten nna het afsluiten der Negotie Boeken,

schuldpligtig te voldoen aan de ordre Uwer

Hoog Edelens, met het houden eener Besoig„

„ne, ten einde bij die geleegendheid de Last

Posten ma te gaan en teegens de memorie

van menage te Confronteeren, mitsgaders

in serieuse overweeging te neemen, welke

veranderingen in die Memorie, na mate

der veranderde gesteldheid van dit Gou„

„vernement, zoude kunnen en dienen

gemaakt te worden en zulks bij een

vertoog te vertoonen, ten welken eijn„

„de aan ieder Pid der vergadering een

volleedige Copia van het Extract en

Patriasche