closeTerug naar inventaris

Transcriptie

4

p

t

tot nadeel verstrekkende; terwijl de Leijderen

daar door ook Groot Soulaas en bescherming

toegebragt word voor den reegen en wind,

welke anders daar binnen staat:

§ 242:

Met leedweesen hebben wij uw Hoog Edelens

aanhaling van H: H: Ed: ongenoe

„gen in ’t aanhouden van der zie

betuigd billijk ongenoegen moeten ontwaa„

„ken geheele gagie

„ren, dat wij hebben kunnen goedvinden, de

geheele Jagie van de noodlijdende zieke inte

handen, daar die bevoorens, maar op de helft

geschikt was, als zijnde zulks ten eenemaa„

„le buiten ons vermogen.

Doch owij mogen niet afzijn UW Hoog

vertooning dat, dat besluit

niet is ter uijtvoer gebragt

Edelens eerbied te vertoonen dat schaan

wij in ’t neemen van dat besluijt wat te

voorbaarig zijn geweest, het zelve egter

nimmer ter excecutie gesteld, is alsoo, aan

de Impotenten tot nog toe hunne halve Ga„

„gie is verstrekt Geworden.

voorts hebben wij Copias laaten affgee„

s 242:

„ven aan de Binnen en buijten Regen„

de order hoedanig de Hoopitaa

„len ingerigt en bestiedt moeten

worden aan de binnen en buijten

oregenten afgigeven ter blsegten van het Hoppitaal alhier, nopens

„vantie.

de ordres wwer Hoog Edelens en de

remarques der Heeren Meesters ten em„

„de, zich omtrent het bestier en de inrig

„ting.