closeTerug naar inventaris

Transcriptie

146.

in een Randjaar maar 2492: lb: bedragen

nade elucidatie dien aangaande

heeft, mogen wij niet afzijn UW Hoog

Edelens in eerbied te elucideeren, dat het

bij § 356: van onse voorjaarse advisen

aangehaalde alleen specteerd, tot het ver„

„schooten Buskruijt aan dit Hoofd C„

„steel waar onder dus niet gereekent

zijn de buijten Comptoiren en aanhanden

zijnde vaartuigen.

§ 267: Het Berigt van den Majoor der Arthil„

„lerij Pilon wegens desselfs bevinding

streck gelast satisfactoir op het

Berigt van den Majoor der Ar„

uit de hem ter hand gestelde Berigten,

„thillerij onopens de kruijthuijsse,

„nen gerequireerde Tateblen der

opzigtelijk de Ambonse kruijthuisen

stucken te verantwoorden

en de reedenen van den Extra ordinair

Lieutenant Streck, waarom hij met in

staat is geweest, de gereqnireerde Tabel

„ben van het aanhanden zijnde geschut

te formeeren, hebben wij in Copia aan

gem: streck laaten afgeeven, met last

zich nopens het daar bij geposeerde sa„

„tisfactoir te verantwoorden.

Hier aan heeft bij den 21:ete April J: L: Schrif„

§ 268:

A

overantwoording door hem gedien

„telijk voldaan, en welk Papier wij de

gaat onder de bijlaagen.

eere hebben UW Hoog Edelens in

originali, onder de Bijlaagen toe

te