closeTerug naar inventaris

Transcriptie

dig

met

21

149

en den meergeripten Hausman alaan„

„stonds met allen ernst en madrick, aan„

„bevoolen, om de noodige affuijten ten spoe„

„digsten te laaten aanmaaken en in een

goede staat van deferantie te brengen, voorts

bij een berigt specificque op te geeven, welke

en hoe veele Houtwerken daar toe benadigt zijn

ten einde daar in, bij tijds te konnen voorsien

§ 281: Ter zelfden tijd hebben owij den afgaande Luij

streck aan bevoolen zig satis.

vrtonate verantwrven ver de tenant Thamas Magnus. Strick gelast,

slegte gesteldheid der affuijten enE:

om zich Satisfactoir te moeten verantwoor„

„den, over de slegte gesteldheid der op de wallen

van dit Casteel en dies buiten werken staan„

„de affuijten en rampaarden, mitsgaders dies

wielen, met aanwijsing hoe oveel houtwerken

hij zeedert de aanvaarding dier Administra„

„tie ontfangen en waar toe g’emploijeerd heeft.

§ 282: Hier aan heeft hij op den 2=de Meij J: L: voldaan

heeft daar aan bij en borgteer

„daan als inden teet

bij een schrijftelijk Berigt, dat wij de eere

hebben Uw Hoog Edelens onder de Bijlaa

„gen in eerbied aan te bieden.

waar uit en deesen aanhaalen dat hij bij

§ ƒ283:

koste inhoud van gem: verant„

aanvaarding der Arthillerij administratie

„woording

overscheidene afuijtten die onbequaam waeren,

heeft