closeTerug naar inventaris

Transcriptie

als

en daar ona ook Banda voor bij geraakt.

en vervolgens met behulp van den post in

„honder van Rosingam, achter dat Eij„

land ten anker gekomen, dog na een

verblijf van bijna tien Daegen, door ongere„

„gelde storm buijen, van zijn ankers

op de klippen Geslagen en van het Land touw

gerukt zijnde, verlaten, en brand geraakt

en ver in zee verbrand en gesonken is,

met Circa 200: Lasten Rijst, 20: Lasten

zont en eenige kleenigheeden.

Op den 21:ete April kreegen owij met de

§ 320.

herwaards komst van dies schee„

scheepelingen van voormelden verongeluk,

„pelingen.

„te Brigantijn Per missive van den 25=edo

Maart, de tijding van de Ministers

dat de voor dat Gouvernement geprojec„

„teerde drie scheepen aldaar en behoude

haven zijn aangekomen.

§ 321: wij beschouwen het door die Ministers

het voorgestelde middel tot een

spoedig transport der Brieven

aan Hun Hoog Edelens voorgesteld mid„

van Banda herwaards en

visse versa is zeer aanne„

„del bij hunne Consideratien tot een spoe„

mnelijcols

„dig Transport van Brieven van Ban„

„da naar herwaards, meede als het bes„

en den Heer gouverneur zal mits

„dien ook al het mogelijke te en overligst; zullende den Eersten

contribueeren

Teckenaar

5