closeTerug naar inventaris

Transcriptie

’t alc

„toor

is ge

een

aan

der

re

„ste

ree

wat

„ris

1

§ 322.

Elucidatie nopens het regt

van deese provintie op de Ceran

Eijlanden blijkens t in terttgen

„teerde.

daar van de Bandase Mi

„nisters kennis gegeeven en ver„

„wagten van haar zeijde nodige

omvertour

Teekenaar zeer gaarne al het mogelijk

contribueeren, om de boven Cerammens:

van Kissalauwt en Tobo onder overpligting

en gehoudenisse te brengen, ten einde de

Brieven vise versa spoedig en secuur te be„

zorgen.

Daar UW Hoog Edelens ons zo owel als

de Bandase Ministers hebben gelieven te

½

demandeeren, om weederzeijdsch uit de oude„

Papieren, na te gaan en aan te toonen, in

hoe verre ieders regt op de districten en Eij„

„landen onder deese en onder de Bandase Pro„

„vintie gesorteert en op deselve zich uijtgestrekt

hebben; mitsgaders om onse belangens zon„

„der ongegronde en gesogte scheijn reedenen

op elkanders regten te imputeeren, met

bescheidenheid op te Geeven, meemen wij de

vrijheid UW Hoog Edelens eerbiedig te cluci

deeren, dat volgens Hoogst Derselver or„

ste

„dres vervat bij missive van den 31: Jann„

„arij 1709: geheel Ceram onder het Amboins

Gouvernement sorteerd; nogtans hebben wij

dien aangaande met Bandase Ministers

reeds Communicatief te werk Gegaan,

van wien wij thans onadere overture

verwagten

ben wilg

Een br

verkl

Stram

Bar

goede

de offe

„dent

geinje

recher