closeTerug naar inventaris

Transcriptie

2„

ijt

160

Leord voges, waar meede hij ook kort

te vooren alhier is aangekomen.

§ 330.

Denselven reeds met den Burger kroek„

is reeds met het vertrek van

kroekwits geamplecteerd.

„wits weeder derwaards gesonden zijnde

hebben wij op zijn versoek drie maan„

„de Gagie laaten vooruijt verstrekken

ter inkoop van de benodigde orivres, daar

hij ons verseekert heeft, rijm zo veel

maanden zonder eenige belasting bij de

en door hem genotene Cagie.

Macasser aangeteekent

Boeken te vooren te staan, en welk

bedragen wij dat Gouvernement Pers

factuur hebben laaten aanreekenen.

van Vreemde Natien.

§ 331:

hier van is niets te noteeren

in deese Provintie, miets gehoord of ver„

„namen zijnde dat eenige aanhaling

vordert

§332 Zullen wij uw Hoog Edelens geres

pecteerde ordre vervat bij Extract No

ende order van ’t Credit geven

aan de franschen zal geobser„

„veend oworden

tul van den 288: December 1787: na„e

ppens het verleenen van kredit aan

de Fransche voor notificatie aannee„

„men met

opsigt tot de

Particuliere