closeTerug naar inventaris

Transcriptie

163

genoodzaakt geworden, hoe ongaarne

ook van zijn Ed: te voorneemen bij

provisie te moeten afzien en die kastij

„ding nit te stellen, tot een nadere en

bekwaame geleegendheid.

§ 346:

Dan deese mislukking heeft mnogtans geen

de beschikking der zaaken onder

de minste hendering toegebragt, omtrent

de subalterne Comptoiren

hebben haar beslag erlangd

de afdoeninge van zaaken en beschikkin

„gen de subalterne Comtoiren betreffen„

„de, alles omstandiger te beogen, zo bij het

voormeld vertoog, als Hongij Dag Regis„

Refert dien aangaande aan

„ter en Resolutien, welke twee laast

Wongij Dag register onz:

gemelde Papieren, de bijlaagen versellen.

§ 347:

wij bevrijmoedigen ons dan het uijt voorm:d

korte aanhaling daar uit

vertoog ter Resolutie genoteerde en voor

zo verre het zelve onder andere hoofdeelen

geen Plaats opgeeven bij deesen in ’t kort

aan te haalen.

§ 348. Dan aan den oud orangkaij van Laricque

aan Laricques ond orankaij op zijn

versoek twee quartslieden toegevoe

Papisirie op zijn billijk versoek en uijt

Consideratie van zijnen behoeftigen toe„

„stand, twee guartslieden tot zijn bestaan

zijn toegelegd.

Te Manipa, hebben, de Regenten aldaar,

§ 349:

de