closeTerug naar inventaris

Transcriptie

4

44

een

aa

den

ze

„sti

ret

wat

gris

de poincten van klagten welke teegens den

de klagten teegens manipas Resi„

„dent ovan Capille ongegrond be„

Resident van Cappelle zijn jngebragt ge„

„vanden.

„weest eenpaariglijk teegen gesprooken dog

op hun billijk versoek, is gemelden Resi„

dent g:ordonneert, de Manschappen die hem

dog der Regenten verzoek aan de

3 andere zijde toegestaan

tot bemanning zijner orembaij bij ver„

„trek na dit Hoofd Casteel, dan wel er„

„gens anders, gegeeven word: bij retour

ten eersten te rug te moeten geeven.

§350: wij hebben op het door den Gouverneur voor

gedragen versoek van den Manipas Re„

de Postsawaij ovan manipa„

„separeert en onder het Hoof„

„sident van Capelle almeede bewilligd

„desteel gesteld

om de Goederen welke op de Post Jawaij

zijn en bij zijne boekjes voortloopen, na

het sluijten der Boeken deeses Jaars, dit

heer te mogen aanreekenen, en mits

dien gemelde Post ook gesepareerd van

’t Comptoir Manipa en direct onder dit

§ 351: Hooft Casteel Gesteld met last aan den

Commandant te Sawaij/ om Precies alle

gegeeven last aan den Comman„

„dant van Jawaij hoedanig voo

„taan met zijne boeken te geer„ drie maanden zijne specificatie van ’t

„gen heeft.

vertrekte herwaards te zenden, om afge„

geschreeven te konnen worden:

Ter voorkoming van hatelijke verschillen

§ 352:

gemaakte grenscheiding en de teretoir

van Mamipa en sawaij over de Ceramse

en Alphoerse Negorijen.

en geduurige oneenigheeden, hebben wij

op

een MN

te B0