closeTerug naar inventaris

Transcriptie

is

den

re

„sti

reg

een

ra

dikmaals geen plaats overbleef, om met

een kleine orembaij daar binnen te koo„

„men is, tot teegengang van alzulke on„

„gereegeldheeden beslooten, dit een en an„

„der de Gemeente bij biliet op het ernstigste

te verbieden

§ 355: Eusschen de Negorijen Hatiling en Hottij,

ovier Papoese Marodeurs door een

soldaat van sawaij opgebragt

door een te sawaij bescheiden soldaat, Johan„

tot slaven van de E Comp: ver„

„klaard.

„nes Egter, met eenige bij zig gehad hebbende

Jnlanders gerangen gekreegen zijnde vier

Papoese Marodeurs, van een ten roof

uijtgegaane Carre Carre van Oening, dewel„

„ke reeds herwaards opgebragt zijn, hebben

wij beslooten tot slaaven van de Comp: te

verklaren en deese als sodanig ten faveure

der reekening van kruijs en Expeditie on„

gelden, bij de Boeken in te neemen

§356: In wWeerwil van de herhaalde uijtnodiging

den geweesen Capitain fanirie Pela

kahoe is uijt ovreese voor een

van den Gouverneur is den geweesen Capi„

Nieuw arrest niet te beweegen

om homagie te komen bewijsen

„tain Sanirie Pelakahoe mogtans niet

te beweegen geweest, om bij zijn Ed: op de Capre

Carre hamage te komen bewijsen en van

’t vergunde pardon Uwer Hoog Edelens

te profiteeren, uit vreese, gelijk voorge„

„geeren is, van op nieuw in arrest geno„

„men

A

de

No

382

den

„d