closeTerug naar inventaris

Transcriptie

166

en om pardon op gesmeekt hebben wegens

hunne voorgaande wan bedrijven zijn

deselve ook in Genade aangenomen en tot

orangkaij over deeze volkrijke Negorij

aangesteld, den voornoemden Abdul

hem als zodanig en tot orang„

kaij aan en voorgesteld.

Rahim Maijnalie, en zulks om de

voordeelige belofte die hij en zijn volk aan

den Gouverneur met opzigt tot den Bebel

Noekoe gedaan hebben, namentlijk! om dien

belofte door hem gedaan om Noe„

„ko Leevend of dood te leeveren

Rebel alle afbreuk te doen en hem het

zij Leevend off dood alhier, of het naast ge„

„leegene Comp: Comtoir over te leeveren en zo

zij daar toe buiten staat waren /: daar den

Gouverneur als den aard en den kwijse ovan

den Cerammner door de ondervinding te wel

bekend zijnde, zeer gegrond aanmerkte, dat

op de effectueele nitvoering dier belofte geen

de minste staat te maken is, mit hoofde

van de verknogtheid en onbegrijpelijke eer„

bied die zij toedragen alle die geenen welke

uijt de familien der Tidoreese koningen

gesproten zijn, :/ om ten minsten alle po„

„gingen in ’t werk te stellen, om Noe

„poe te wederstaan en zijne komst in de

nabijheid hunner Negarijen te overijdelen,

§ 362: Den orangkaij van Oerang neevens een

Jnlander