closeTerug naar inventaris

Transcriptie

4

„4

den

4

ste

res

wat

„ris

een orangkaij ovan aerongjse„n Jnlander van Poeloe Geesser, zig noemende

„missie aangenomen

een zoon te zijn van een orangzaij aldaar,

zijn op hunne smeekbeede, ook in submis„

„sie ontfangen.

Door de halstarigheid van de ovolkeren

§363:

de geschillen tusschen owerinama

& en Hatiearoe zijn nog met

van Werinama en Ianafara Zijn de tra„

beslagt

„teerende verschillen tusschen hen en de

Negorij Hatiahoe over de grensheijding hun

„ner Negorijen, nog niet bij gelegd en veel

min tot een accoord tot afscheiding dier

geschillen te beweegen geweest, niet tee

„genstaande den Gouverneur daar toe de

Radjas van Hoetoemaerij en Iob0 ge„

„committeerd heeft, om dat derselver grens„

„paalen maast deese Negorijen geleegen

zijn en zij derhalven over de billijtheid van

weeder zeijdsche Pretentien ’t beste oordeel

vellen kunnen.

§ 364: wij hebben uit dien hoofde Saparanas Hoofd

Saparonab Hoofd Blondeel galast

dat geschil te ondersoeken en dese Elandeel gelast, om ander het doen

„daeren, ’t zij in der minne of met

der kleine Hongij, dit verschil met de

geweld

bij zig hebbende Jnlandsche Regenten onee„

„vens die van Hatoemetting en Io„

„bo nader te ondersoeken en Parthijen

advers

de ora

mor.

en

onder

„den