closeTerug naar inventaris

Transcriptie

den

re

„ste

reg

4

nog niet gepreesteerd hebbende, heeft den„

zelve voor twee Leeden van Politieg al„

daar na de ordre gepresteerd.

§ 375:

De wooning en kamers van het Hoofd

des Residente wooning aldaar met

te

Haroeko, tot dus verre met Mop„

batricquen doen bevloere en de Mop„

„steenen daer uijt tot andere dien„

„sten emplaijeeren

steenen belegd en zodanig uitgesleeten zijn,

„de, dat de vloer derselve na de betuiging

van den Gouverneur sonder Struijkelen nauw

„lijks te betreeden is, hebben wij uijthoofde

van de noodzakelijkheid, tot een besluijt

moeten treeden, om de Mopsteenen te laa„

„ten ougtneemen en met extricken te la„

„ten bevloeren, zullende nogtans de nog

bruijkbaar bevandene Mapsteenen, tot an„

„dere Diensten g’emploijeert worden.

§ 376: Den Comptoir Hila: is door den Gouverneur

Hilas

aandies Hoofd gepermitteerd alle aan het Hoofd van Hamel geaccordeert,

inlandse Christenen te Hila tot

de Hoff en Heeren diensten te over„

om alle de geenen welke van die Cnst,

„pligten.

den Christelijken Godsdienst omhelsen

te verplichten den Hoffen Heeren Diensten

te laaten waarneemen in de hriften

Negorij van Hila, uijthoofde deselve

bij na ten eenemaal ontvlokt en uijt„

„gestorven is.

§ 377: Den vaendrig en sawaijs Commandant

Frockens

aansa

gerelt

door h:

aan