closeTerug naar inventaris

Transcriptie

19

163

ook aan den Pattijs van Nalatia Zwaartslieden aan den and Pattij van

Nalahia Stephanus Baethazar

Pattijnala.

§: 772: Ten Comptoir Haroeko is op zijn her„

Den orangkaij van Prhakaleont„

„slagen enden oudste daar toe aange„

„haald oversoek uijt zijn Regentschap

„Htelv.

behouders hannenr ontslagen, den orang„

„kaaij van Tihulale Esaias Sala„

„wanie, en het provisioneel gezag in

die Negorij opgedragen aan den tweede Item

van dat Dorp.

§ 373.

Ddaar en teegen is daar den Gouverneur in

surcheanse gehouden, het versoek ovan

het oversoeke van drie Regentien

van Haroeko om van de

„de Regenten van Goelehoe, Tenga Tenga

quartsdienst te Baguala ont„

slagen te worden ontzegt.

en Tial, om van de kwarts en andere

Diensten ter Post Baguala ontslagen

en direct onder ’t Comtoir Haroeko

gesteld te worden, tot tijd en wijlen

de retroacta daar op nagezien zoude wee„

„sen; dan geconsidereert zijnde, dat deselve

niet ten voordeele deeser ona nieuwigheid

haakende dorpshoofden uitleeverd., is der„

„halven beslooten, dat versoek te ontseggen,

S 374:

Den scriba van dat Comptoir Samuel

den scriba van Haroeko onder No„

„taris Eede gesteld

Adriaansz: den Eed van beampschrijver

nog

8

k