closeTerug naar inventaris

Transcriptie

173

om daar van, in dit Jaar te profiteeren

reeds geschied zijnde, worden uw Hoog

Edelens daa voor door Gemelde Regenten

op het ootmoedigste bedankt.

De Notulen der met de Jnlandse Regenten

1 396:

notitie bij welke Resolutien de Conf„

grentie Notuls geinsereert zijn

gehoudene Conferentien, zijn g’insereerd bij

onse Resolutien van den 9=e febr: 27: Maart

en 11=de Meij deses jaars.

Met betrekking tot de

§ 397:

Exetirpatie van Specerij

Boomen, ofschoon bevoorens reeds

vande Extirpatien zal in ’t najaar

onader opening gegeven owerden

aangeroerd, hoopen wij Uw Hoog Ede„

„lens in het najaar bij Een Generaale sa„

„mentrekking een aangenaamer vertoo

„ning te zullen kunnen doen, van de

uitroeijing dier Boomen, zo op geoor„

„loofde als ongeoorloofde plaatsen.

1398:

Door het Hilas Hoofd M.r Abraham Louis

gegeeven reeden en door Hlicas Hoof

waarde Nagul Extirpatie door

hem nog niet is ovolvoerd.

van Hamel bij een brief versogt zijnde

dat de volvoering der hem opgedragene Na

„enl Exterpatie tot na het eindigen ovan

de regen monssong mogte uitgesteld wor

„den, dewijl hij die Commissie door een overge„

„houdene swakheid uit zijne Jongste

ziekte