closeTerug naar inventaris

Transcriptie

is

„1

een

Aan

den

3e

„sta

reg

wat

„ris

dat de Hila en Saparana omag zijn„

§ 418:

Gij de oot te getet den Nens ree

oorzaak der geduurige overmeer„

„dering van Ambagtslieden.

van tijd tot tijd toegenomen, door dat

men hier steeds beesig is geweest, met

het bouwen en fortificatien.

§419.

Daar om de ordre daar is, dat om en gee„

d’ als nu gemaakte vermindering,

„„ne nieuwe werken zal onderhanden

indeselve.

neemen zijn wij al aanstands tot het

besluit overgegaan, om zo veel omoge„

„lijk aan de G: Eerde ordre uwer Hoog

Edelens te voldoen, ten welken eijnde

’t wegzenden van 2: in text genoem„

„de.

wij thans met het schip het Logona de

Hoofdplaats laten overgaan.

1. Grofsmith met name Matthijs Hilger en

1: Steenhouwer . . . . Jan Reuvers:

en afdanken ovan 23: andere 420: En direct mt den dienst gesteld.,

4: Jnlandse wapenkamers Gesellen;

6.— d:o Groffsmeeden

11: d=o Huijstimmerlieden, en

2: d=o Metselaaren

§421: wij hebben almeede op de ontfangene or„

Bdeugt op de gerequireerde opgave wat„ dre Uwer Hoog Edelens vervat bij

’t voordeeligste n ’t werk door vaste

Ambagtslieden of Huurlingen te laten

doen.

Extract Notul van den 26: s=e September

1788.

aa

„re

en