closeTerug naar inventaris

Transcriptie

een

aan

Comptoiren.

In onse vergadering van den 27:ee Sep„t

§427:

den scheepstimmerman Samstroom

tember P: p:o kwam ons den alhier met

van ƒ 26. tot ƒ 32: in gagie extra ver„

„hoogt, om de bij gehaalde reedenen

de Gagie van ƒ 26: bescheiden scheepstimmer„

„man Laurens Samstraam per Ree

„qnest te versoeken, om miets ruijme

tijds Expiratie inzagie verhoogt te wor„

„den ometE: guldens opslag, voor drie Jae„

„ren, na een voorbeeld dat in A:o 1785:

alhier geexteerd soude oweesen, ten op

„sigte van desselfs metgesel Jan wal„

„mak, dan hoewel dat voorbeeld bij het

§428

dog niet na het door hem bij gebragte

ter secretarij bernstende Acteboek nege„

voorbeeld als inden text

„gaan zijnde, voor den sup:t zo voorde

„lig net bevonden is, als hij zig over

beelde dewijl daar mt blijkt, dat voor„

„schreeve Jan Walmak in A:nj 774: met

het schip de dankbaarheid in ’t Land

gekomen is voor scheepstimmerman

na

met ƒ. 34:— permaand, en, een dubbelde

tijds expiratie eerst onder Ult:o Janu„

„arij 785: gevordert tot scheepstimmer

„man met ƒ 40: op een drie Jarig ver

„band, daar gemelden Samstroom

in A:o 1773: eerst van Busschieter

met

wijte

„lem: