closeTerug naar inventaris

Transcriptie

L: A.

2: 13:

Pag: 1:

Rapport Aan den wel Edele Agtbaare Heer !

Johan Adam Schilling

Gouverneur en Directeur dezer Provintie.

Wel Edelen Agtbaaren Heer

Na Jaarlijkse usantie, hebbende de ondergeteekende Justitieele Leeden

met den koopman en Fiscaal Johannes Hogerwaard verseld met den Rooij

en respective wijkmeesteren, geschouwt 's Heeren wegen, Bruggen, W=d

zo hebben wij de eere uwel Ed: Achtb: in eerbied te berigten, dat dezelve

in het algemeen Zuiver Schoon en wel bevonden, mitsg:s ieder Huis,

met de bepaalde waterbamboesen, voor de onverhoopte brand voorzien zijn

Waar meede wij verhoopen aan de g’Eerde intentie van uwelEd:

Agtb: voldaan te hebben, noemen wij ons met diepste eerbied.

./:onderstond./. welEd: Agtb: Heer ./ lager ./ uwelEd: Agtb: seer

onderdanigen en Trouw schuldigen Dienaaren :./: was geteekend./.

A: Coomans en W: Schouten ./.. lager:/ ten mijnen overstaan

./geteekend:/ Joh„s Hogerwaard fiscaal :/: in margine:/ Ambo

„ina den 3 December 1788: :/.nog lager ./. als voormeester:/geteekend./.

:/nog waal Lager:/ als wijkmeesteren ./. geteekend./.

G: van Hoven, J: M: Berner, L: Hoedt N: Eijke,

Cohames Grond Jacob Boten en J. Euko

Aan als Vooren

Na Jaarlijks usantie hebbende ondergeteekend Leeden uit den

E: Achtb: Raad van Justitie deses Casteel ten overstaan van

den koopman en fiscaal Johannes Hogerwaard geprobeert Een

scheeps Brandspuit met dies toebehooren onder op zigt van den

Capitain ter Zee en Equipagie op Zigter Pieter wolsgaard berustende

en te

1