closeTerug naar inventaris

Transcriptie

L: D:

3:

dit heeft de needrigen teekenaar reets voor 8: maanden schrif„

„telijk te kennen gegeeven met het getal en groote der noodige

houtwerken, en daar op ook wel eenige Swalpen van de Equi„

„pagie werff ontfangen goed voor kleine, dog niet voor groot geschut, kt

en ook alveets verbruikt, tot verscheide affuijten en gemerkt

l

den teekenaar bij de weduwe van den Luitenant der Chineese natie

Ian Konjang heeft vinden leggen 12 p„ss affuit Swalpen van 3a„

4. d„m dik, en 20 lot 22 r„t lang nevens: ses Balken van 6 en 7. d„m„

dik en 18 tot 20 v„t lang zeer dienstig tot maken van affuiten

van 3 tot 6 lb Caliber zo gebruikt hij de vrijheid uw welEd: Gestr:

met alle eerbied voor te dragen om de houtwerken ten diensten der Ar„

„thillerij in te kopen, dewijl de voorschreeven Vrouw genegen is, de„

„zelve teegens, een zeer Civile prijs van 2 rd:s„ t p„s„ door elkanderen

geslaagen aan de E: Comp: over te laten niet tegenstaande, haar

overleedene man, dezelve voor 2 Ducatons 't pees heeff ingekogt,

Ik verEere mij met alle hoog agting te onderschrijven :/:onderstond./.

wel Edele Gestr: Heer /:lager:/ uw WelEdele Gestr: Trouw schuldigen

Dienaar :/: was geteekend:/ I: M: Streck ./:in margine:/ Amboina

den 12: December 1788: in

Aan als Even.

De Needrige teekenaaren hebbende eere uwel Edele Agtb: te berigten,

dat zij zig ingevalge usantie en ordre door den Equipagie op ziender

Wolsgaard haar op de Equipagie werff begeeven hebben, en

aldaar g' examineert Engoemoet touwwerk door op gemelde Equipagie

opziender aan de E: Comp: geleverd en bevonden als

8: p„s Cabeltouwen goemoets â 9 duim lang ieder 80. v„m

80:

1„o 8

_„o

4:

_„o 7 80:

_„o

4:„

80:

_„o 4 â

_„o

8:

80:

_„o

24: ijzer trossen

80:

_„o

48: wieltrossen

welke