closeTerug naar inventaris

Transcriptie

der

L: E:

L: F:

welke opgemelde touwerk, welgeslagen en van goede goemoet gemaakt

was.

Waar meede wij verhoopen aan uwelEd: Achtb: zeer hoog„ g’eerde

intentie voldaan te hebben; de vrijheid neemen, om ons met alle hoog

agting en verschuldigde eerbied te noemen /:onderstond:/ welEdele Agtba„

„ren Heer /: lager:/ uwelEdele onderdanige, en trouwschuldige Dienaaren

:/:was geteekend:/. C: Christiaansz en Johan Schelts:/: in margine:/ Amboina Nilum

victoria den 5:„en Januarij 1789:

Aan als Vooren

„hebbe

De nedrige teekenaaren, de eere Uwel Ed: Agtb: Eerbiedig te berigten, dat zij

haar aan boord begeven hebben, op het alhier aamt zeehoefd leggende S: E:

Comp:„ schip 'T Loo het zelve bevonden diep te treeden als

voor op 21: voet schaars

Agter 22: groot

Waar meede verhoope aan de hooging eerde intentie van uwel Edele Agtb: vol„

„daan te hebben, zo nemende vrijheid van met alle eerbied te onderschripen:

/:onderstond:/ wel Edele Agtb: Heer :/:lager :/, uwel Edele Agtb: onderdaanige en

trouw schuldige Dienaaren :/ was geteekend:/ T: Wolsgaard en M: Hoedap

./:in margine:/ Amboina in ’t Casteel Nieuw Victoria den 25: Januarij A„o 1789:

Aan als Even

Den needrige teekenaaren hebben de Eere uwelEd:e Agtb: te berigten

dat zij haar aan boord begeeven hebben op het alhier aan het zee„

„hoofd leggende s' E: Comp„s schip 'T Loo, ende stuagie gevisinteerd

zoo van natte als drooge waaren dezelve alle bevondewel, en na

gestuit

behooren gesluit te zijn.

Waar meede verhoope aan de hoog g’ Eerde intentie van uwelEd: Agtb:

voldaan te hebben; zo neeme de vrijheid van met alle eerbied te on„

„der schrijven ./: onderstond./ welEdele Agtb Heer ./: lager :/. uwelEd: Agt

onderdaanige en trouwschuldige Dienaaren :/:was geteekend:/ M: Hoedapen.

L: Pietersen :/:in margine:/ Amboina in ’t Casteel Nieuw: Victoria den 29:„e Januarij„ 1789

Aan