closeTerug naar inventaris

Transcriptie

L: G:

L: H:

L: S

5:

Aan als vooren.

Met alle eerbied gaf te kennen Christiaan Hoffmann, uwel Edele

Agtb: gehoorzamen Dienaar hoe dat mits het overlijden van zijn

aangehuuwd vader D: E: Hendrik Karremans, in possessie is geraakt

van zeeker stuk land gent: waijnietoe op t: welke eenige Jatij

Boomen gevonden die Jaarlijks bij de beschrijving bekend gestelt

worden en wijl hier uit dien tijd gedagten mogten geformeert worden.

dat deese boomen van eenig nut voor d’ E: Comp„e konden zijn zoo ver„

„stout hij teekenaar zig uwelEd: Agtb: te berigten dat het zelve

oude gansch krommen en scheeve Boomen zijn waar van Reijt

ofte ooijt iets te verwagten is weshalven hij zig verder bevrijmoedigt

dat dezelve mogen omgekapt en zijn Land daar van gezuiverd werden

/:onderstond:/ 'Twelk doende en sz:/: was geteekend:./. C: Hoffmann.

Aan als Even

Den teekenaar ingevolge de zeer gevenereerde ordres Hunner Hoog

Edelheedens nauwkeurig onderzoek gedaan hebbende na de behande„

„ling welke op ’t hier leggende schip het Loo omtrent de Chineese

en Javaanen heeft plaats gehad zoo is den zelve door het een paa„

rig getuigenis deezen volkeren en andere opgemelde bodem bescheidene

Dienaaren gebleeken, dat deeze lieden met behoorlijke bescheijdentheid.

zoo geduurende hunne reijse herwaards als hunne legging ter

rheede zijn behandelt

Hebbe hier mede d’eere zig met schuldpligtige veneratie te sub„

„seribeeren /:onderstond:/ welEdele Achtbaare Heer ./: Lager ./.

uwelEd: D: W: en onderdaanige Dienaar ./:was geteekend./. Joh„s

Hogerwaard ./. in margine./ Amboina den 12„e Februarij.

Anno 1789: en

Aan als vooren

De ondergeteekende raseerende leeden uit den Achtb: Raad van Justitie

ten

6