closeTerug naar inventaris

Transcriptie

L: K:

ten overstaan van den Fiscaal en ten bijweezen van den Capitain

ter Zee Pieter Hartman in de Hoofd Administratie aangeweesen

zijnde Sesraten Bier, Jongst met het schip het Loo van Batavia

aangebragt zoo hebbe wij dezelve geproeft en bevonden.

Een vat N„o 1 F„ lauw en Zoutagtig

2 geheel Luur

5.

18

19h Flauw van Smaak.

„. 20.

Wij neemen wijders de vrijheid te berigten dat het vat N„o 2: ten„ uwelEd:

Achtb: gevenereerde ordre in zee is uitgestort

Hier meede vertrouwen wij aan d’ zeer g’ eerde intentie van uwelEd:

„voldaan

Achtb„ te hebben, noemen wij ons voorts met veel Eerbied en Hoag agting:

/:onderstond:/ welEd: Achtb: Heer :/: lager./. uwelEd: Agtb: Zeer onderdaanige Die„

„naaren :/:was geteekend:/ C: Hoffmann, en I: M: Streck: /:in margine:/

Amboina den 14„en Febr: 1789 :/: nog Lager:/ ten onsen overstaan :/:geteekend:/

P:„r Hartman en Joh„ Hogerwaard, fiscaal

Vendutie Gehouden voor 'sComp„s Dispens ten overstaan

van den E: E: opperkoopman Balthazar Smissaert, en ter pre„

„sentie van de gecommitteerdens de onderkooplieden, Lourens

van Speren en Jan Dirk van Clootwijk

Maandag den 16„n Februarij A„o 1789: —n

vijff vaten Bieren als

Rd„s 10:

1: aat N„o 1: Josep h: Saulus

14:

1: 5: PieterLie

4

1: 18: De heer van Speren

6:

1: 19: J„s A=m De Bourgkelles

12:

1: 20: Jo kannes Grond

Rd„s 46:

Somma

./:onderstond:/ ten mijnen overstaan :/ was geteekend:/ B: Smisssaart, :/: in 't midden

stond:/ gevenduceert :/: geteekend:/ W: J: De Bourghelles /: in margine:/ ons present,

:/geteekend:/

6