closeTerug naar inventaris

Transcriptie

in te midden

/: ons pr sent

L: L:

L: M:

7:

/gteekend:/: L: van Iperen en J: D: van Clootwijk:

Eerbiedig Berigt Aan als vooren:

Den ondergeteekende heeft d: Een om uwel Edele Agtb: te berigten dat om„

„trent agt dagen geleeden, des 'Inagts is opgevat door de geweldiger, een„

Jonge dewelke zonder ligt bij zig te hebben op 's Heeren weegen was

swervende dewelke des smorgens daar mij ondervraagd zijnde antwoorde

een vrij Jaraan te zijne waar op ik aan de Stuurlieden van den

alhier ter Rheede leggende Javaansi barken hebbe laaten vraagen

off zij lieden ook een mattroos van hun Equipagie vermiste; Edog.

hier op antwoord hebbende gekreegen dat hun volk Compleet waaren, dus

de bovengem: Jonge nader ondervraagd hebbende gaf mij ten antwoord dat

hij van geboorte van Macasser was, en genaamt Sijan toebehoo„

„rende aan een Samarangse Chinees, dog wist de naam van zijn Vijfheer niet s

Loo solliciteeren daar bij deese aan, uwelEd: Agtb: dat de bove gemelde,

mooge werde overgebragt naar het slave quartier om aldaar in de ketting

te werden geklonken om voor de kost te werken tot ter tijd toe men

is onderrigt aan wien deeze lijfeigene is toebehoorende als zijnde het

beste middel ter voorkoming van verdere kosten.

Waar na de Eer hebbe van mij met alle Eerbied te noemen :/onderstond:/.

Wel Ed: Agtb: Heer ./lager:/ uwelEd: D: W: en onderdaanige Dienaar.

/:was geteekend:/ J„s Hogerwaard fiscaal ./. in margine:/ Amboina, in 't Casteel

Nieuw Victoria den 22:„e Februarij A„o 1789: en

Aan als Eren

De Nedrige teekenaaren hebben ingevolge uwel Edele Achtb zeer

g’Eerde orders sig aan boord vervoegd op de van Batavia over Java alhier

g'ariveerde 'SE: Comp„s Bark Ceram en dezelve bevonden diep te treeden als

v0or op 12½ roetin groot

agter 14:

waar meede wij verhoopen Aan uwelEd: Agtb: zeer g’eerde Intentie voldaar

te hebben