closeTerug naar inventaris

Transcriptie

den

3e

slg

re

Jan Nagelboom en Thomas Pattrisa als gecommit„

„teerde, na het aflopen van den Nagul oogst de Negorijen

Kilang, Nakoe, Hatalaij, Ema Hoekoerila, Roetoing en

Liharij en daar in de huisen zo wel als de Bessen mitsga„

„ders alle verdagte plaatsen aan de Zee Strand waar in Eenige

ongeoorloofde verberging van specerij zoude kunnen geschieden

Exact gevisiteerd, dog nergens iets ontdekt hebbende dat na

specerijen gelijk zoo bevrijmoedigen wij ons, uwelEd: Achtb:

zulx pligt schuldig te berigten en voorts met de diepste Eerbied

te onderschrijven. /:onderstond ./. wel Edele Achtbaare Heer

/lager :/ uwel Edele Achtb: onderdanige en gehoorzame Dienaaren

/:was geteekend:/ Abraham klijn :/ Jan Nagelboom./.

./. en met een kruisje en daar bij geschreeven ./. dit is het merk van

Thomas Pattrisa ./. in margine./. Amboina adij primo

April Anno 1789:

Aan als vooren.

In schuldige naarkoning rwer welEdele: Achtb: Heer gevenereerde

order hebben wij ondergeteekendens Corporaal en soldaaten beschei„

„den op de post Hoetormoerij met de uiterste exactieude gevisiteerd zo welde

huisen als Hutjes en Tuinen zoo in de Negorij als bosschen, mits

alle verhoolen of suspectie plaatsen alwaar onse eragtens

eenige specerijen zoude kunnen verborgen gehouden worden, en

dienen van dese verrigting voor Eerbiedig Rapport dat wij geen de

minste Specerijen gevonden nog iets van die Natuure ontdekt hebben

waar omtrend eenige verdenking zoude kunnen vallen.

Hier mede hopen wij needrigst, te zullen hebben voldaan en

noemen ons met de diepste eerbied ontzagt. /: onderstond ./. wel Ed:

Achtb: Heer /:lager:/ uwelEd: Achtb: zeer onderdaanige en gehoor same Dienaaren

/:was geteekend:/ H: Willebrand, Jacobus Sari Euwat en Cornelis Huriscipune

./. in margine./.