closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Lij:

21:

/:en margine:/ Hoetoemoerij Den 1: April A„o 1789: —n

Eerbiedig Raport Aan als vooren.

In schuldige obserrantie uwwewelEdele gestr: Achtb: hoog g’'eerde

ordre hebben wij nedrige tekenaren ons naar de Negorijen Alang„

Lillebooij, Hatoe begeeven dezelve Nauwkeurig gevisiteerd

dog in geene derselven niets het minste van Specerijen ontdekt

verder zoo hebben wij ons naar Boschhagie boven gem: Boschhuisen

verbrandt dog ook niets het minste van Nagulen aldaar gevon„

„den waer meede verhoope de Hoog g’eerde ordre voldaan te zul„

„len hebben zoo gebruiken wij de vrijpostigheid van ons met

waard Hoog agting en verschuldigte Eerbied te onderteekenen.

:/onderstond./. welEdele gestr: Agtb: Heer :/:Lager:/ uwel Edele

Gestr: Agtb: onderdaanige en Prouw schuldige Dienaaren

:/was geteekend:/ A:s, welber, Bernardus Moorman, Abra„

„ham valck, en Johannes David /:in maagine:/ Na„

„makolij den 26„en maart 1789: —n.

Eerbiedig Berigt Aan als Even.

Volgens mij ter hand zijnde gesteld Extract uit de Besorgres

Hunner Hoog Edelheedens, om verantwoording te doen weegens 500: lb:

onbequaam