closeTerug naar inventaris

Transcriptie

L: J:

on bequaamd Buskruit waar van volgens ingedient Rapport behoor„

„lijk kennisse gegeeven blijkens de hier nevens geanneceerde extracten

Polliciteerd uwel Edele Achtb: meen gunstige voorschrijving

aan Hunne, Hoog Edelheedens ten eijnde ontslaage te werde van de

betaling derzelve. e.

Hebbe de Eer van mij met de verschuldigste Eerbied te noemen.

/:onderstond :/ welEdele Achtb: Heer 1 :/: lager ./. uwelEd: D: W: en

onderdaanige Dienaar :/: was geteekend./. Joh„s Hogerwaard

/in margine:/ Amboina Den 6„en April 1789:

Aan Den Wel Edele Achtbare Heer!

Johan Adam Schilling

Gouverneur en Dcresteur dezer pforintie.

nevens

De Heeren Leeden in den EE: Achtbaaren

Raad van Politie.

Wel Edele Achtbaare Heer en E: Heeren

Bij Gtaat ut ven mllaele Actb: gpeden 7: naat /B:

gehoudene