closeTerug naar inventaris

Transcriptie

L: C: C:

29:

noteeren, dat de toelage van 3 kann: Arak 4 lb zout ½ lb peeper

en 1: kan Azijn voor ieder 's maands bij hun sober bestaan tot veel

Soulaas dient behalven dat ook den ondergeteekende heeft bespeurt

het verlangen van de gemeene militairen daar henen Streckt van de

voorsz: toelage in steede daar voor Contant te ontfangen moge

blijven goudeeren.

Den ondergeteekende zoude dus zo ’t met sComp„s belang over een

Stemd, van gevoelen zijn:/ Egter met onderwerping wijsen oordeel / de„

„wijl de Militaire absolut en beter bestaan uit genot van

Arak Wmp;a / als de toevoeging van Contant :/ hebben bij de ver„

strecking te blijven Continueeren.

Den ondergeteekende verhoopt dat hier mede aan de g:Eerde

Intentie zal hebben voldaan, heeft de eer van met verschuldig„

„de Hoog agting te onderschrijven :/: onderstond./. wel Ed: Achtb:

Heer ./. lager uwelEd: Achtb: zeer ootmoedige en onderdaanige Dienaar

/was geteekend:/ F: OStronskij / ia margine:/ Amboina den 18:e April A„o 1789: en

Aan als Eren

Den teekenaar als Negotie Boekhouder bij uwelEd: Achtb:

besluit van den 27:„e Maart J: L: gedemandeert zijnde, om in voldoe„

„ning Hunner Hoog Edelheedens gerespecteerde ordre vervat bij Extract

Notul de dato 16„e Decemb: 1788: en de begeerte der Heeren Majores

bij Hoogst derzelver Missive van den 20: December 1787: op te

„geven of in staat ben Jaarlijks aan de kamer Amsterdam afte

zenden, afschriften van alle de Negotie Boeken dewelke Jaar„

„lijks aan hier na de Indias Hoofdplaats verzonden worden, heeft

de Eere, uwelEd: Achtb: te berigten dat zulx met ’t presente getal

pennisten niet mogelijk te doen is maar daar toe benodigd zijn

drie pennisten vlugge schrijvers boven ’t bepaalde getal, en mits

de boeken van de Subatterne buiten Comptoiren door de respectiven

Hoofden