closeTerug naar inventaris

Transcriptie

L: D: d:

Hoofden zelfs in gereedheid gebragt werden, voorts dat tot het

schrijven en in binden dier boeken, boven de ord„r verstrekking vereischt enon

60. Boeken groot formaat papier

10 Bossen Schagten

2 boeken klad papier

½ lb grof gaaren Hollands

6 p„s Boekebinder Waalden

4 Bladen Bord Papier

4 vellen parquement en

3 boeken kardoes Papier hollands

Jk hoope hier meede aan uwel Ed: Achtb: oogmerk en mijne verplig

„ting voldaan te hebben en noeme mij derhalven met diep respect.

/onderstond:/ welEd: Achtb: Heer /:lager :/ UwelEd: Achtb: ootmoedige

en gehoorsame Dienaar /was geteekend:/. B„ Smissaert ./: in margine :/.

Amboina Neuw Victoria adij Primo April 1789:

Aan als Voorschreeven.

Den ondergeteekende en p„l Hoofd van de Militie bij 't ontfange Rapport

g’informeert zijnde, dat den soldaat Pieter Pattijwael van de Ne„

„gorij Tiouw, op den 12: dezer 'savonds Circa ses uuren; zig aan dieverij

geeft schuldig gemaakt, en van zijn meede maats uit de Hoofdwagt Clandastin

heeft ontvreemd twee p„s hemden, Een p„l witte Camisool, een d„o Broek

2: paaren kousen, Een paar Schoenen, en Een p„l Neusdoek, welke

goedertjes den delinquant reets buiten het Casteel had weten te bren„

„gen dog bij tijds agterhaald, en van de gepleegde diefstal overtuigd„

is denzelven voorts in arrest gebragt.—n.

Den ondergeteekende vind zig verpligt bij dese te Insteeren tot voor„

„koming van alzulke dieverijen, als mede ten Exempel van andere, dat voorsz:

delinquanton na ontfange Correctie de facto als een schadelijk sub„

„ject, uit den dienst gecasseert, en na het welbehagen van UwelEd: Achtb:

na dezelfs Negorij mogen versonden worden.

Waar meede den ondergeteekende met schuldige Eerbied, en Hoog agting de vrij„

„heid neemt van zig te noemen :/onderstond:/ welEdele Achtb: Heer ./.lager:/.

uwe