closeTerug naar inventaris

Transcriptie

L: E: E:

L: F: f:

31:

uwe wel Edele Achtb„s seer ootmoedige en onderdaanige Dienaar . /. was

geteekend:/: F: OStronskij :/: in margine:/ Amboina den 18:en April 1789:

Aan als vooren.

Ingevolge uwel Edele Agtbare Zeer g’Eerde ordre hebben wij on„

„dergeteekende, ons Aanboord begeeven op aan t Zee Hoofd Leggende ’s Comp:s„

schip 'T: Soo in presentie van den Capitain Luitenant Christoffel

Fieds en den Luitenant Bartholomeus Coblijn gevisenteerd de

afmatting, vervolgens ’t onder boven dek, als ook buiten en binne boords

gecalle faat zijnde naar behooren gewaaterd, digt en goed bevonden, het gunt

wij de Eere hebben hoogst derzelven bij dit te berigten

Waar meede verhoope aan de hoog g’Eerde Intentie van uwelEd: Agtb:

voldaan te hebben, zoo neeme de vrijheid van met alle Eerbied te onder„

„schrijven :/onderstond:/ welEdele Achtb: Heer /:lager:/ uwel Edele

Achtb: onderdanige en trouwschuldige Dienaar :/: was geteekend./. P:„r

Wolsgaard en M: Hoedap ./:in margine:/ Amboina in ’t Casteel

Nieuw Victoria den 6:„e April A„o 1789: :/. nog lager./. In onse Pre„

„sentie. ./. geteekend:/ C: Frieds en B:„ Coblijn -

Aan als Even

Ii obedientie aan de ordije van uwelEd: Agtb: als orrinaire gecom„

„mitteerdens hebben wij ons vervoegd bij den opperchieurgijn van ’t Casteel D: E:

Christiaan Hofman en aldaar voor de Indiasche Hoofdplaats gewogen.

Netto gewogen vervolgens in twee

10. lb olij Sassafras

kisten gepakt wegende aan

30: koelilawang

brutto geweegt de kist

kajoepoetij

30:

van N„o 1: alwaar opgeschreeven Staat olij Sassafras en olij Koelilawan

117: lb en de kist van N„„ 2: alwaar op geschreeven staat olij kajorpoetij

101: lb: dewelke digt gespijkert en berotting zijnde en met Compagnies

Cachet verzegeld en in de Hoofd Administratie overgebragt. —.

Vertrouwende dat de aan ons opgedragene Commissie ten genoegen

van uwelEd: Achtb: te hebben voldaan noeme wij ons met waare

hoog