closeTerug naar inventaris

Transcriptie

L: G: Cq:

hoog agting /:onderstond:/ welEd: Achtb: Heer:/: Lager:/ uwelEd: Achtb:„

onderdanige en trouw schuldige Dienaaren :/was geteekend:/. J: H: Moscherosch

en J: F: Spieeke :/ in margine:/ Amboina den 16:e April 1789: e

Aan als vooren.

Volgens ontvangene Extract Politicque Raads besluit van

den 27: Maart J: L: den nedrigen teekenaar geordonneert zijnde om bij

een schriftelijk Berigt op te geven, van wien hij de in A„o J„s aan

de E: Comp=e geleverde 6 p„s ijzertrossen Hollands heeft ingekogt Zoo

heeft denzelve de Eere uwel Edele Achtb: bij dezen te bedeelen, dat

hij denzelven van den thans overleedene Chineese Luitenant Tan Koni

„ang heeft ingekogt, gelijk bij de onder den needrigen teekenaar berusten

„de en door gem: Tan Koniang eigenhandige onderteekende quitantie te

beoogen is welke den Teekenaar bereijd blijft attoos te vertoonen.—

Waar meede verhoope aan de G’Eerde ordre van uwelEd: Achtb: en het

zeer gehonoreerde Raads besluit voldaan te hebben zoo bevrijmoedig mij

deese met alle Hoog agting en diep respect te onderteekenen ./. onderstond ./.

wel Edele Achtb: Heer /:lager:/: uwelEd: Agtb: zeer ootmoedige en trouwschul„

„dige Dienaar :/:was geteekend:/ P:r wolsgaard :/: in margine:/ Amboina

in 't Casteel Nieuw Victoria den 22:n April 1789:

Den wel Edele Manhafte Heer P: Wolsgaard

Debet aan den ondergeteekende voor gelevende

6 p„s zegge 6: ijzere trossen â rd:s„ 25 t p„s Somma rd:s 150:

/:onderstond:/ Amboina in ’t Casteel Nieuw Victoria

16

den 1: october A„o 1787:

/onderstond:/ voldaan en geteekend met eenige Chineese

Caracters

Aan